Структурата на читалищна библиотека включва обособени отдели, в които се извършва обслужването на посетителите.

Обслужване на читатели

Заемната  за дома предоставя за избор книжни и некнижни материали за домашно ползване. Подръчният фонд е универсален по своя характер и в него е представена активно ползваната художествена и специализирана литература на български и чужди езици. Попълва се с нови заглавия, които отразяват съвременните тенденции в науката, поезията и белетристиката от наши и чужди автори. Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система и при активен абонамент на читателя.

Читалнята предлага свободен достъп до енциклопедии, речници и справочници от всички области на знанието. В общата читалня се ползват и всички книги в ограничена екземплярност, периодични издания от минали години, както и широка гама от абонирани български и чуждоезикови списания за текущата година.

В Библиотеката е обособена читалня „Периодика“, която предлага за ползване ежедневни и седмични вестници от текущата година.

„Периодика“ регистрира и поддържа каталог на постъпващите в библиотеката периодични издания. Регулярно провежда абонаментната кампания за български и чужди вестници и списания.

Каталози

С помощта на квалифицирани специалисти  се осъществява връзката между читателя и книжовното богатство на библиотеката. Тук е разположена система от каталози и картотеки  в традиционен вид: систематичен и азбучен. С помощта на библиотекари се  предоставя възможност за ползване на електронния каталог и на базите данни в локалната мрежа.

Детски отдел

За учащите от I до VII клас Детски отдел предлага разнообразна литература, синхронизирана с интересите и потребностите на малките и големите ученици. Фондовете на отдела се обогатяват и обновяват постоянно с нови издания от научна, научно-популярна и художествена.За малките читатели се предоставят  заглавия от най-търсените периодични издания. Съхраняват се подборно вестници и списания от минали години, свързани с учебния процес и с интересите на читателите. В отдела, както и на страницата на библиотеката в Интернет, могат да се видят Препоръчителни списъци за учениците от ІІ до VІІ клас, съобразени с учебната програма. В помощ на младата аудитория е автоматизираната База данни, с тематично подбрани статии от книги и от периодични издания. Читателите на Детски  отдел имат възможност да сканират и да копират, могат да ползват безплатен Интернет.

Изкуство

Отделът събира библиотечните материали по всички изкуства и се обособява като специализиран отдел „Изкуство“. Фондовете му са предназначени за специалисти и творци на изкуството, ученици и студенти от специализирани учебни заведения. Част от колекциите му са предназначени за по-широк кръг читатели – любители на музиката, киното и театъра. Книги, графични издания и нотна литература се предлагат в Заемна за дома. В Читалнята на се предоставят за ползване, теоретична литература, репродукции на картини, албуми на известни художници.

Краезнание е документален и информационен архив за историята, развитието и съвременното състояние на община Разлог и региона. Предлага на читателите фонд от книги, периодични и графични издания, карти. Описва текущо публикации за Разлог и региона. Справочният апарат включва картотеки в традиционен вид. Сбирка от документи за развитието на  Разлог, лица и събития, свързани с историята на града.

 Информационен център предоставя достъп на читателите до информационни услуги, базирани на новите информационни технологии и Интернет: е-ресурси,. Центърът е част от информационното пространство. Разполага с модерна компютърна техника – 4 компютърни потребителски работни места.

Комплектуване, регистрация и обработка на библиотечните фондове

Комплектуването има за цел да осигури максимално широк обхват на ново появилите се заглавия за всички категории читатели. Тук се създава, допълва и обновява фондът на библиотеката. Голямо е разнообразието на закупената от библиотеката литература. Постъпват материали и  чрез дарения. Отчисляването поддържа актуалността на библиотечните материали. От 2005г.Регистрацията на новите постъпления и отчисленията са автоматизирани.

Обработка и каталогизация

Изпълнявайки успешно своите задачи по обработка и каталогизация на библиотечните документи, отделът има възлово място в структурата на библиотеката. Обработката и каталогизирането на библиотечните документи са процеси, които формират, създават и осигуряват нормалното функциониране на библиотечния справочен апарат, представен в традиционен фишов и автоматизиран вариант.